^W górę

logo

Kurs ten powstał w celu ułatwienia nauki programowania w języku C++. Jest to opracowanie podobne do wielu, które można znaleźć w sieci INTERNET. Jedyną zaletą tego kursu jest jego zbieżność z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach z programowania obiektowego w naszej szkole.

Czytaj więcej...

SYSTEM DZIESIĘTNY

Do zapisu dowolnej liczby dodatniej system dziesiętny wykorzystuje dziesięć symboli graficznych (cyfr): [0, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Przy ich użyciu jesteśmy w stanie przedstawić dowolną liczbę. System dziesiętny jest systemem pozycyjnym. Stąd też np. liczbę 425D możemy przedstawić jako następująca sumę:

425D=4*102+2*101+5*100

Czytaj więcej...

POJĘCIE ALGORYTMU

Algorytm jest jednym z podstawowych pojęć stosowanych w informatyce, jest to przepis umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu. Algorytmem jest instrukcja obsługi urządzenia, przepis kucharski, czy sposób rozwiązania zadania matematycznego. Istnieje kilka sposobów zapisu algorytmów (niektóre z nich poniżej):
- język naturalny,
- schematy blokowe,
- języki formalne,
-funkcje rekurencyjne.

Czytaj więcej...

Elementy naszego programu powinniśmy nazywać w następujący sposób:
nazwa() - funkcja
słowa kluczowe i nazwy zmiennych - małymi literami
STAŁE - piszemy wielkimi literami
_NAZWA - nazwy stałych predefiniowanych przez producenta
_nazwa lub __nazwa - identyfikatory charakterystyczne dla danej wersji kompilatora

Czytaj więcej...

Operator to symbol, który powoduje, że kompilator wykonuje określoną akcję.

OPERATORY ARYTMETYCZNE

OPERATORSKŁADNIAOPIS
+ a+b Zwraca wartość sumy wyrażeń
- a-b Zwraca wartość różnicy wyrażeń a - b
* a*b Zwraca wartość iloczynu wyrażeń
/ a/b Zwraca wartość dzielenia a przez b
% a%b Zwraca resztę z dzielenia
++ a++ lub ++a Inkrementacja - zwraca wartość i zwiększa a o 1 (lub zwiększa i zwraca wartość)
-- a-- lub --a Dekrementacja - zwraca wartość i zmniejsza a o 1 (lub zmniejsza i zwraca wartość)

Czytaj więcej...

Zmienna to obszar pamięci przechowujący jakieś dane. O rodzaju i sposobie prezentacji tych danych decyduje typ zmiennej. Ze względu na zasięg możemy podzielić zmienne na:

  • Zmienna lokalna to zmienna widoczna tylko w obrębie danej funkcji lub obiektu, tworzona w momencie inicjowania obiektu i niszczona razem z obiektem. Kolejne, rekurencyjne wywołanie tej samej funkcji tworzy na stosie nową instancję zmiennej.
  • Zmienna globalna to zmienna widoczna w obrębie całego programu.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik