Operator to symbol, który powoduje, że kompilator wykonuje określoną akcję.

OPERATORY ARYTMETYCZNE

OPERATOR SKŁADNIA OPIS
+ a+b Zwraca wartość sumy wyrażeń
- a-b Zwraca wartość różnicy wyrażeń a - b
* a*b Zwraca wartość iloczynu wyrażeń
/ a/b Zwraca wartość dzielenia a przez b
% a%b Zwraca resztę z dzielenia
++ a++ lub ++a Inkrementacja - zwraca wartość i zwiększa a o 1 (lub zwiększa i zwraca wartość)
-- a-- lub --a Dekrementacja - zwraca wartość i zmniejsza a o 1 (lub zmniejsza i zwraca wartość)

OPERATORY BITOWE

OPERATOR SKŁADNIA OPIS
& a&b Wykonuje bitową operację AND
^ a^b Wykonuje bitową operację XOR
| a|b Wykonuje bitową operację OR
<< a<<b Przesuwa bity w lewo o b miejsc
>> a>>b Przesuwa bity w prawo o b miejsc

OPERATORY PRZYPISANIA

OPERATOR SKŁADNIA OPIS
= a=b Powoduje przypisanie wartości zmiennej b do a
+= a+=b Powoduje przypisanie wartości a+b do zmiennej a
-= a-=b Powoduje przypisanie wartości a-b do zmiennej a
*= a*=b Przypisuje wartość wyrażenia a*b do zmiennej a
/= a/=b Przypisuje wartość wyrażenia a/b do zmiennej a
%= a%=b Powoduje przypisanie wartości a % b do zmiennej a
&= a&=2 Wykonuje iloczyn bitowy a2
|= a|=10 Wykonuje sumę bitową a10
>= a>=b Wykonuje przypisanie a=a>b
^= a^=b Przypisanie a=a^b
<<= a<<=b Przypisuje a=a<b
>>= a>>=b Przypisuje a=a>>b
>>>= a>>>=b Powoduje przypisanie a=a>>>b

OPERATORY PORÓWNANIA

OPERATOR SKŁADNIA OPIS
== a==b Zwraca TRUE jeśli oba wyrażenia są sobie równe
!= a!=b Zwraca TRUE kiedy oba wyrażenia są różne
< a<b Zwraca TRUE kiedy wyrażenie a jest mniejsze od b
> a>b Zwraca TRUE kiedy pierwsze wyrażenie jest większe od drugiego
>= a>=b Zwraca TRUE kiedy a jest większe lub równe b
<= a<=b Zwraca TRUE kiedy a jest mniejsze lub równe b
&& a && b Zwraca TRUE, jeśli obra wyrażenia są prawdziwe
|| a || b Zwraca TRUE, jeśli któreś z wyrażeń jest prawdziwe
! !a Zmienia wartość logiczną wyrażenia na przeciwną

OPERATOR WARUNKOWY ?

Składnia wyrażenia wygląda następująco:
warunek ? blok1 : blok2;
Na podstawie wyniku wyrażenia warunek podejmowana jest decyzja, czy wykonać blok1, czy blok2. Jeśli wartość warunek jest równa TRUE to wykonuje się pierwszy blok, w przeciwnym wypadku drugi, np:

// kod standardowy

if (zmienna==5)
  {	
  i=4;
  k=2;
  }	
  else
  {
  i=5;
  k=7;
  }

 

// kod z operatorem "?"
 zmienna==5 ? (i=4,k=2) : (i=5, k=7);