Biblioteka IOSTREAM

Biblioteka“iostream” umożliwia wykonywanie operacji na standardowych strumieniach wejścia/wyjścia. Poniżej znajduje się lista dostępnych strumieni:

 1. cin standardowe wejście, z reguły jest to klawiatura,
 2. cout standardowe wyjście, z reguły jest to ekran,
 3. cerr standardowe wyjście dla błędów, z reguły ekran,
 4. clog w pełni buforowana wersja cerr.

Aby skorzystać z biblioteki należy ją dołączyć do naszego programu:

#include <iostream >

Od tej pory możemy skorzystać z możliwości standardowych strumieni wejścia/wyjścia:

std::cin, std::cout, std::cerr, std::clog.

Jeśli nie chcemy wpisywać za każdym razem“std::nazwa_strumienia”, możemy wpisać dodatkową informację dla kompilatora:

using namespace std;

od tego momentu możemy wpisywać:“cin”,“cout”, zamiast“std::cin”,“std::cout”.

Obiekt cin umożliwia odczyt ze standardowego wejścia:

int a;

cin >>a;

Powyższy kod umożliwia wczytanie liczby całkowitej ze standardowego strumienia do zmiennej“a”. Kierunek przesyłania informacji określają znaki“>>”.

Obiekt cout umożliwia wysłanie informacji do standardowego strumienia.

int a=1;

cout << “Wartość zmiennej a=” << a;

cout  <<“ ”;

Powyższy kod spowoduje wysłanie do standardowego strumienia tekstu“Wartość zmiennej a=”, następnie do strumienia zostanie wysłana liczba jeden, a w ostatniej linii do strumienia zostanie przekazany kod sterujący wyświetlaniem danych powodujący przejście do następnej linii. Za pomocą przekierowania“<<” można w jednej linii przekazać do strumienia kilka informacji. Dzięki temu w prosty sposób możemy łączyć tekst statyczny z wartościami zmiennych w programie.

Formatowanie strumienia wyjściowego

Wyświetlając wyniki obliczeń często zachodzi konieczność sformatowania wyprowadzanych danych. Jedną z możliwości jest ustawienie precyzji wyświetlania danych:

cout.precision(2);

Powyższe polecenie spowoduje ograniczenie wyświetlania liczb do 2 znaków. Przykładowo liczba 43.25 zostanie obcięta do 43.

cout.precision(2);

cout.setf(ios::fixed);

Powyższe polecenie spowoduje ustawienie wyświetlania liczb rzeczywistych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Biblioteka FSTREAM

Biblioteka fstream umożliwia wykonywanie operacji wejścia/wyjścia na plikach. Otrzymujemy narzędzia do odczytu, zapisu, przemieszczania się wewnątrz struktury pliku. Poniższy przykładowy program kopiuje zawartość pliku tekstowego o nazwie plik_zrodlowy.txt do pliku o nazwie plik_docelowy.txt.

 

#include <fstream>
using namespace std;
int main ()
 {
 char * buffer;
 long size;
 ifstream infile ("plik_zrodlowy.txt",ifstream::binary);  
//deklaracja strumienia wejściowego i przypisanie go do “plik_zrodlowy.txt”
 ofstream outfile ("plik_docelowy.txt",ofstream::binary); 
 //deklaracja strumienia wyjściowego i przypisanie go do “plik_docelowy.txt”
 infile.seekg(0,ifstream::end);  //Pobieranie informacji o długości pliku
 size=infile.tellg();
 infile.seekg(0);
 buffer = new char [size];   //allokacja pamięci na bufor danych
 infile.read (buffer,size);  //odczyt zawartości całego pliku
 outfile.write (buffer,size); //zapis do pliku docelowego
 delete[] buffer;       //zwolnienie pamięci bufora
 outfile.close();
 infile.close();
 return 0;
}