Skrypty PHP zapisujemy jako pliki tekstowe z rozszerzeniem "php", dla odróżnienia wersji skryptu można stosować rozszerzenia "phtml", "php3", "php4". Rozszerzenie informuje serwer WWW, że dany plik nie jest plikiem przeznaczonym do bezpośredniego wysłania do przeglądarki, ale należy go przed wysłaniem "obrobić" za pomocą interpretera PHP. Każde polecenie języka PHP musi być zakończone średnikiem.

Rozpoznawanie kodu PHP

Fragment tekstu zostanie zinterpretowany jako PHP jeśli umieścimy go pomiędzy znacznikami:

<?php ?>

lub

 <? ?> 

lub

<% %>

Obecnie stosowanie krótkich znaczników nie jest zalecane, decyduje o nich dyrektywa short_open_tag w pliku konfiguracyjnym php.ini (domyślnie w PHP5 opcja ta jest wyłączona).

Każde polecenie powinno zostać zakończone średnikiem. Możemy oczywiście wpisywać kilka poleceń w jednej linii, lecz nie jest to sposób elegancki. Lepszym rozwiązaniem (Jak w każdym innym języku) jest stosowanie tzw. wcięć oraz rozpoczynanie każdego polecenia od nowej linii.

Polecenie "echo"

Polecenie echo umożliwia wysłanie do przeglądarki określonego ciągu znaków. Może to być wartość zmiennej, zwykły tekst lub znacznik języka HTML. Poniżej znajdują się przykłady zastosowania polecenia echo:

<?php
 $zmienna=5;
 echo "To jest przykładowy teks";
 echo "To jest przykład <B>formatowania</B> HTML";
 echo "To jest przykład wyświetlenia zmiennej: $zmienna";
?>

Efektem uruchomienia powyższego pliku będzie wyświetlenie w przeglądarce:

To jest przykładowy tekst
To jest przykład formatowania HTML
To jest przykład wyświetlenia zmiennej: 5

Łączenie PHP z HTML

Istnieją dwa podstawowe sposoby łączenia kodu PHP z HTML. Pierwszy polega na budowaniu strony WWW w języku HTML i umieszczeniu w nim "wstawek" w języku PHP. Drugim sposobem jest pisanie całego kodu w języku PHP i wykorzystywanie znaczników HTML jedynie za pomocą instrukcji echo.

<HTML>
  <H1>Wartość zmiennej: <?php echo $_zmienna; ?></H1>
</HTML>
<?php 
  echo "<HTML>";
  echo "<H1> Wartość zmiennej: $_zmienna</H1>";
  echo "</HTML>";
?>

Powyższe przykłady realizują identyczne funkcje w różny sposób. Zastosowanie konkretnej metody zależy od zamierzeń programisty i ilości pisanego kodu w poszczególnych językach.

Zmienne

W języku PHP nie określamy jawnie typu zmiennych. Dodatkowo ta sama zmienna może być użyta raz jako zmienna tekstowa, a "chwilę później" jako zmienna liczbowa. Poniżej znajdują się przykładowe deklaracje zmiennych:

<?php
  $x=10;
  $znaki='To jest przykładowy tekst';
  $tablica[0]=4;
?>

Jak widać na powyższym przykładzie zmienne inicjujemy poprzez nadanie im konkretnej wartości. Wyróżnikiem zmiennej w języku PHP jest znak $. $nazwa_zmiennej oznacza zmienną o nazwie "nazwa_zmiennej". Możemy deklarować tablice jednowymiarowe, jak również wielowymiarowe. Dostęp do elementów tablicy uzyskujemy poprzez podanie indeksu lub nazwy elementu:

<?php
 $x[1]=10;
 $y[1][0]='test';
 $tablica["pole"]=25;
?>

Jak widać na powyższym przykładzie indeksem może być liczba, lub nazwa. Zasięg zmiennych w plikach PHP jest lokalny, co oznacza, że możemy przechowywać informacje w zmiennych tylko w obrębie wykonywanego skryptu. Istnieje możliwość ustawienia tzw. RegisterGlobals, lecz jest to sposób niezalecany ze względów bezpieczeństwa. Jeśli chcemy przechowywać jakieś zmienne dłużej należy wykorzystać do tego celu np. zmienne sesyjne (opisane w innym rozdziale).

Komentarze

Bardzo dobrym zwyczajem programistycznym jest stosowanie komentarzy W języku PHP komentarze możemy umieszczać wewnątrz skryptów na 3 sposoby używając znaków// lub# lub/* */. Poniżej pokazano przykłady wstawiania komentarzy:

<?php       // To jest komentarz jednoliniowy
$y[1][0]='test'; //Komentarz jednoliniowy (od znaków // do końca linii)
         # To jest kolejny komentarz jednoliniowy
         /* To jest komentarz


         wieloliniowy*/
?>