Operator to symbol, który powoduje, że kompilator wykonuje określoną akcję. Najczęściej korzystamy z operatorów w kontekście wykorzystywanych w programie zmiennych. Ze względu na rodzaj operacji operatory możemy podzielić na: operatory arytmetyczne, operatory bitowe, operatory przypisania i operatory porównania. W zależności od literatury może się zmieniać podział operatorów, ale nie jest to istotne z punktu widzenia programisty;)  Ważne, żeby rozumieć sposób działania poszczególnych operatorów.

OPERATORY ARYTMETYCZNE

OPERATOR SKŁADNIA OPIS
= a=b Powoduje przypisanie wartości zmiennej b do a
+ a+b Zwraca wartość sumy wyrażeń
- a-b Zwraca wartość różnicy wyrażeń a - b
* a*b Zwraca wartość iloczynu wyrażeń
/ a/b Zwraca wartość dzielenia a przez b
% a%b Zwraca resztę z dzielenia

Przykłady:

int x,y,z;
x=9; //zmiennej x przypisaliśmy wartość 9
y=x+3; 
z=y-2;
x=x*2;
y=x/3;
z=5%2; //reszta z dzielenia z=1

OPERATORY BITOWE

OPERATOR SKŁADNIA OPIS
& a&b Wykonuje bitową operację AND
^ a^b Wykonuje bitową operację XOR
| a|b Wykonuje bitową operację OR
~ a=~a Wykonuje bitową negację liczby
<< a<<b Przesuwa bity w lewo o b miejsc
>> a>>b Przesuwa bity w prawo o b miejsc

Przykłady:

  int a = 92;   // binarnie: 0000000001011100
  int b = 101;   // binarnie: 0000000001100101
  int c = a & b;  //  wynik: 0000000001000100
  int d = a | b;  //  wynik: 0000000001111101

  int x = 12;    // binarnie: 1100
  int y = 10;    // binarnie: 1010
  int z = x ^ y;  //  wynik: 0110

  int a = 103;   // binarnie: 0000000001100111
  int b = ~a;    //  wynik: 1111111110011000

  int a = 5;    // binarnie: 0000000000000101
  int b = a << 3;  // binarnie: 0000000000101000
  int c = b >> 3;  // binarnie: 0000000000000101

OPERATORY PRZYPISANIA

OPERATOR SKŁADNIA OPIS
++ a++ lub ++a Inkrementacja - zwraca wartość i zwiększa a o 1 (lub zwiększa i zwraca wartość)
-- a-- lub --a Dekrementacja - zwraca wartość i zmniejsza a o 1 (lub zmniejsza i zwraca wartość)
+= a+=b Powoduje przypisanie wartości a+b do zmiennej a
-= a-=b Powoduje przypisanie wartości a-b do zmiennej a
*= a*=b Przypisuje wartość wyrażenia a*b do zmiennej a
/= a/=b Przypisuje wartość wyrażenia a/b do zmiennej a
&= a&=2 Wykonuje iloczyn bitowy a2
|= a|=10 Wykonuje sumę bitową a10

Przykłady:

int x;
x=9;      //zmiennej x przypisaliśmy wartość 9
x++;      //x=10 
x--;      //x=9
x+=2;     //x=11
x-=3;     //x=8

OPERATORY PORÓWNANIA

OPERATOR SKŁADNIA OPIS
== a==b Zwraca TRUE jeśli oba wyrażenia są sobie równe
!= a!=b Zwraca TRUE kiedy oba wyrażenia są różne
< a<b Zwraca TRUE kiedy wyrażenie a jest mniejsze od b
> a>b Zwraca TRUE kiedy pierwsze wyrażenie jest większe od drugiego
>= a>=b Zwraca TRUE kiedy a jest większe lub równe b
<= a<=b Zwraca TRUE kiedy a jest mniejsze lub równe b
&& a && b Zwraca TRUE, jeśli obra wyrażenia są prawdziwe
|| a || b Zwraca TRUE, jeśli któreś z wyrażeń jest prawdziwe
! !a Zmienia wartość logiczną wyrażenia na przeciwną

Przykłady:

int x;
if(x==9)      // prawda gdy x równe 9
if(x!=9)      // prawda gdy x różne od 9
if(x<9)       // prawda gdy x mniejsze od 9
if(x>9)       // prawda gdy x większe od 9
if(x<=9)      // prawda gdy x mniejsze lub równe 9
if((x<5)&&(x>2))  // prawda gdy x2
if((x<5)||(x>8))  // prawda gdy x8