W celu usunięcia obiektu z bazy danych należy posłużyć się instrukcją DROP, natomiast w celu usunięcia danych z obiektu posługujemy się instrukcją DELETE. Należy pamiętać o rozróżnieniu dwóch kwestii: Czym innym jest usuwanie danych z obiektu np. tabeli, czy widoku, a czym innym usunięcie całego obiektu.

Usuwanie danych

Dane z tabel lub widoków usuwamy za pomocą polecenia DELETE. Składnia wyrażenia DELETE wygląda następująco:

DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunek;

gdzie, warunek określa kryteria, jakie powinny spełnić dane do usunięcia. Przykładowo jeśli chcemy usunąć wszystkich Kowalskich z tabeli Pracownik należy napisać polecenie:

 DELETE FROM Pracownik WHERE Nazwisko='Kowalski';

Należy zwrócić szczególną uwagę na klauzulę "WHERE", aby nie doprowadzić do usunięcia danych, które powinny pozostać w tabeli. Szczególnym przykładem usunięcia danych jest składnia:

DELETE FROM nazwa_tabeli;

Spowoduje ona usunięcie wszystkich danych z podanej tabeli. W przypadku, gdy system bazodanowy zgłasza błąd usunięcia danych powodem jest prawie zawsze połączenie danej tabeli za pomocą klucza obcego z inną tabelą.

Usuwanie obiektów

Do usunięcia obiektów z bazy danych używamy instrukcji DROP.Ogólna składnia polecenia DROP wygląda następująco:

DROP typ_obiektu nazwa_obiektu;

gdzie "typ_obiektu" to nazwa typu obiektu (TABLE,VIEW,INDEX,SEQUENCE itd..). Przykładowo chcąc usunąć tabelę Pracownik napiszemy:

DROP TABLE Pracownik;

W celu usunięcia licznika "Licznik_ID" napiszemy:

DROP SEQUENCE Licznik_ID;