Język SQL umożliwia dokonywanie zmian w danych przechowywanych w poszczególnych tabelach. Do modyfikacji zawartości poszczególnych pól tabeli wykorzystujemy polecenie UPDATE. Jego składnia jest następująca:

UPDATE nazwa_tabeli
	SET nazwa_pola=wartość
	WHERE warunek;

Parametr nazwa_tabeli jest oczywisty, określa tabelę, w której dokonujemy modyfikacji. Sekcja SET umożliwia podanie nazw kolumn, w których chcemy dokonać zmian oraz wartości, jakie chcemy wstawić do tych pól. Możliwa jest zmiana wartości pojedynczego pola jak również kilku pól jednocześnie. Sekcja WHERE umożliwia określenie które rekordy w tabeli zostaną zmienione. Pominięcie sekcji WHERE spowoduje zmianę wartości pól we wszystkich rekordach tabeli. Poniższy przykład zamienia wartości wszystkich pól z ceny netto na brutto.

UPDATE Towar
	SET cena=cena*1.22;

Możliwe jest wstawienie podzapytania jako nowej wartości pola:

UPDATE Towar
	SET cena=(select cena*1.22);

Powyższe zapytanie wykona dokładnie tą samą funkcję co poprzednie. Oczywiście podzapytanie może być barzdiej skomplikowane.