Są to identyfikatory o specjalnym znaczeniu. Mają zarezerwowany, ściśle określony cel. Można je wykorzystywać tylko w z góry określonych przypadkach. Język C posiada dużą gamę słów kluczowych. Zostały one w większości wypisane poniżej:

 

SŁOWO OPIS:
asm Umożliwia wstawienie kodu w assemblerze
auto ...
break Przerywa działanie pętli, i nie powoduje ponownego sprawdzenia warunku.
case Wskazuje na warunek instrukcji switch
char Typ zmiennej
class Blok definiujący klasy
const Definicja stałej
continue Przerywa wykonywanie pętli, ale powoduje ponowne sprawdzenie warunku
default Oznacza blok domyślny dla instrukcji switch
delete Zwalnianie pamięci przydzielonej dynamicznie
do Rodzaj pętli do - while. Przed sprawdzeniem warunku, wykonuje blok pętli jeden raz
double Rodzaj zmiennej
else Blok występujący po instrukcji if, wykonywany gdy warunek nie jest spełniony
enum Blok definiujący typ wyliczeniowy
extern  
float Rodzaj zmiennej
for Pętla
friend Określa klasę zaprzyjaźnioną
goto Skok bezwarunkowy
if Instrukcja warunkowa
inline Wstawia cały kod funkcji w miejsce gdzie została ona wywołana
int Typ zmiennej
long Typ zmiennej
new Określa zmienną przydzielaną dynamicznie
operator Pozwala na przeciążanie operatorów
private Określa stopień ochrony danych w klasie
protected Określa stopień ochrony danych w klasie
public Określa stopień ochrony danych w klasie
register Określa zmienne rejestrowe
return Powoduje zakończenie działania funkcji i ewentualnie zwrócenie wartości
short Typ zmiennej
signed Określa zmienną z elementami ujemnymi
sizeof Zwraca rozmiar obiektu
static  
struct Określa blok definiujący struktury
switch Instrukcja warunkowa
template  
this  
throw  
try  
typedef Umożliwia nadanie nowego typu zmiennej
union Blok definiujący unie
unsigned Definiuje zmienną z elementami dodatnimi
virtual Definuje wirtualną metodę klasy
void Określa typ niezdefiniowany
volatile  
while Pętla