INSTRUKCJA WARUNKOWA if

Instrukcja if sprawdza warunek zamknięty w nawiasie okrągłym. Warunek może być złożony. Jeżeli warunek jest spełniony (wyrażenie logiczne ma wartość TRUE) to jest wykonywany blok instrukcji znajdujący się bezpośrednio po nawiasie warunku.

Składnia:

if(warunek)
 {
  blok1; // Wykonana gdy warunek jest spełniony
 }

Instrukcja ta może służyć do wyboru pomiędzy dwoma blokami programu. Spełniony warunek umożliwia wykonanie bloku pierwszego, natomiast warunek niespełniony powoduje wykonanie bloku drugiego. Słowo else informuje kompilator o początku bloku drugiego.

Składnia:

if(warunek)
 {
  blok1; // Wykonana gdy warunek jest spełniony
 }
else
 {
  blok2; // Wykonana gdy warunek jest niespełniony
 }

INSTRUKCJA WARUNKOWA switch

Instrukcja warunkowa switch jest instrukcją wyboru. Porównuje przekazaną zmienną z listą jej możliwych wartości i jeżeli któraś z nich pasuje do warunku (zmiennej) to realizowana jest odpowiednia część kodu.
Składnia:

switch(warunek)
 {
  case wartość1: // jeżeli warunek == wartość1 to wykonuje blok1
   blok1;
   break;

  case wartość2:
   blok2;
   break;

  default: // jeżeli nie jest spełniony żaden warunek to wykonaj blok3
   blok3;
   break;
 };

default to warunek który zawsze jest spełniony. Jest to odpowiednik else w instrukcji if. Można go stosować do wykonania tego samego kodu z każdym warunkiem, lub z warunkiem nie spełniającym określonych wyżej kryteriów. Jeżeli po wykonaniu bloku instrukcji w danym warunku program nie napotka na słowo break będzie dodatkowo sprawdzał wszystkie warunki. Wykona wtedy wszystkie instrukcje spełniające warunek łącznie z default (który jest zawsze spełniony). Można jednemu wyrażeniu przypisać kilka warunków. Np.:

switch(warunek)
 {
  case 6:
  case 7:
   printf( "warunek=6 lub warunek=7");
   break;
  default:
   printf("warunek różny od 6 i 7");
   break;
 };