^W górę

logo

Poniższy kurs przedstawia zagadnienia związane z obsługą relacyjnych baz danych opartych na języku SQL. Jako podstawę przyjęto w nim bazę danych PostgreSQL. Prezentowana składnia była przetestowana w tym środowisku.

Definicja tabeli

Do zdefiniowania nowej tabeli używamy instrukcji CREATE TABLE. Niezbędnymi parametrami są: nazwa tabeli, nazwy i typy kolumn.

	CREATE TABLE nazwa_tabeli(pole1 typ,pole2 typ,..);

W celu zdefiniowania tabeli "Kontakt" z polami "Imie","Nazwisko","Nr_tel" należy napisać instrukcję SQL:

	CREATE TABLE Kontakt(Imie varchar(20),Nazwisko varchar(30),Nr_tel varchar(12));

Czytaj więcej...

Tabele są podstawowymi, lecz nie jedynymi obiektami, jakie można zdefiniować w języku SQL. Poniżej znajdują się krótkie opisy sposobu definiowania obiektów w PostgreSQL

Liczniki

Licznik (SEQUENCE) to obiekt, który automatycznie zmienia swoją wartość po każdym jego odczycie. Obiekty tego typu najczęściej wykorzystywane są do uzupełniania pól będących kluczami głównymi tabel. Klucz definiujemy w sposób następujący:

Czytaj więcej...

Każdy obiekt zdefiniowany w języku SQL możemy zmodyfikować. Należy jednak pamiętać, że nie każda modyfikacja jest celowa i pożyteczna. Należy zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie:

  • Modyfikacja pola tabeli może doprowadzić do niezgodności typów danych,
  • Podczas zmiany typu pola możemy doprowadzić do usunięcia danych znajdujących się w tabeli. Przykładowo zmieniając typ pola ze znakowego na liczbowy automatycznie stracimy dane przechowywane w danym polu.

Czytaj więcej...

Każda baza danych umożliwia gromadzenie informacji. Standardowo dane te możemy przeglądać, dodawać, modyfikować i usuwać za pomocą języka SQL. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo kłopotliwe dla zwykłego użytkownika. Projektując aplikację bazodanową musimy zadbać o tzw. interfejs użytkownika, który jest pośrednikiem pomiędzy systemem bazy danych, a użytkownikiem. Jedną z możliwości jest wykorzystanie języka PHP do zbudowania interfejsu użytkownika jako strony WWW. Poniżej przedstawimy podstawowe zasady budowania aplikacji w języku PHP z wykorzystaniem danych z bazy PostgreSQL.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik